Tieto Pravidlá sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže TOMBOLA s FFR “ (ďalej len ako „Tombola“ a „Pravidlá tomboly“). Tieto Pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k nim.

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom aj organizátorom Tomboly je OZ  FIT Rodina KLUB / FIT Family CLUB , so sídlom B.S. Timravy 506/16 , 985 11 HALIČ , Slovenská republika, IČO: 42 194 938   (ďalej len „Usporiadateľ“).

Účelom Tomboly je propagácia a podpora aktivít Občianskeho združenia FIT Rodina KLUB / FIT Family CLUB  , podpora  vysielania internetového radia FIT Family RADIO , zasielanie informačného e-mailu/newsletter-u  Usporiadateľa, obsahujúceho najmä informácie zo sveta eventov, pozvánky na podujatia, či reklamné a marketingové informácie a inzeráty Usporiadateľa a jeho zmluvných partnerov.

Miesto a čas konania Tomboly

Tombola sa bude uskutočnovať v nepravidelných inzervqloch / v zavislosti od ponukaných cien sponzormi a partnermi FIT family RADIO min. 2 x ročne elektronicky na webovej stránke FIT Family RADIO www.fitfamilyradio.coms označením ,,TOMBOLA“ ,s popisom aktuálneho termínu začiatku a konca  / alebo do vypredania tombolových lístkov/ s počtom 0- 300 ponúknutých čísel  zverejnením cien a partnerov , ktorý do tomboly ceny venovali.

Podmienky účast v Tombole

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba , ktorá je plne spôsobilá na právne úkony v zmysle §8 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov   a splní všetky  podmienky účasti v Tombole uvedené v Pravidlách Tomboly, čím sa stáva účastníkom (ďalej len„Účastník").

Podmienkou účasti v Tombole je:

 • Vypísanie tombolového lístka s kontaktnými údajmi (ďalej len „tombolový lístok Účastníka“).
 • Zakúpenie tombolového čísla podľa výberu a dostupnosti od 0 – 300 v hodnote 10,-€ / slovom desať euro /.
 • Súhlas s Pravidlami Tomboly a prejavenie záujmu o zaradenie do žrebovania o Výhry vyplnením , tombolového lístka , potvrdenie priradeného / vybratého/ čísla tomboly Účastníka a odoslanie pre Usporiadateľa.  O jeho potvrdení a priradení dostane Účastník tomboly od Usporiadateľa potvrdzujúci email.
 • Jeden Účastník sa môže Tomboly zúčastniť ľubovoľným počtom zakúpených tombolových čísel.

Výhry

 • Výhrami sú darčekové poukážky, zľavové kupóny , reklamné predmety zmluvných partnerov , vstupenky, či iné ceny poskytnuté Usporiadateľom, resp. jeho obchodnými partnermi, pričom hodnota žiadnej z nich nepresahuje sumu 490,-EUR (ďalej len „Výhra“).
 • Žrebovanie prebehne do 7 dní od zakúpenia posledného lístka . O výsledkoch žrebovania bude Usporiadateľ informovať prostredníctvom svojho webového sídla fitfamilyradio.sk (ďalej ako „Vyhlásenie výhercov Tomboly“).
 • Nárok na Výhru vznikne Účastníkovi na základe jeho vyžrebovania Usporiadateľom, resp. ním určenou osobou.
 • Usporiadateľ bude výhercu o Výhre informovať e-mailom, alebo telefonicky.
 • Výherca si výhru môže osobne vyzdvihnúť v sídle spoločnosti usporiadateľa nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 30 dní od losovania Tomboly./ ak sa nedohodnú inak.
 • Výhercovi môže byť výhra zaslaná aj poštou, prepravnou spoločnosťou GLS, alevo Slovenskou poštou ,prepravné a balné hradí výherca, o jeho výške je vopred informovaný emailom. Po jeho odsúhlasení sa výhra zasiela ako dobierka vo výške poskytnutej služby prepravy.
 • Výhru z tejto Tomboly nie je možné v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu, alebo náhradu finančnej, alebo nefinančnej povahy. Výmena Výhry za akékoľvek peňažné, alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca môže právo na Výhru previesť na tretiu osobu iba so súhlasom Usporiadateľa.

5.Ochrana osobných údajov

Účastník Tomboly vypísaním a vhodením tombolového lístka Účastníka do žrebovacieho boxu

Usporiadateľa udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov poskytnutých Usporiadateľovi

Na čas siedmych(7) rokov(ďalej ako „Súhlas so spracovaním osobných údajov“).

Usporiadateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Usporiadateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č.122/2013Z. z.o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Účastník Tomboly udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného

obmedzenia, aby prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil jeho meno, priezvisko.

Spracúvané osobné údaje je Usporiadateľ oprávnený spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník kedykoľvek odvolať a to zaslaním tejto požiadavky elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred Vyhlásením výhercov Tomboly má za následok vyradenie Účastníka zlosovania Tomboly.

V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Účastníkom, po uplynutí 7 rokov od udelenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade odvolania Súhlasu so spracovaním osobných údajov, budú tieto osobné údaje zlikvidované, okrem prípadu spracúvania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky a zároveň ich Usporiadateľ označí, anonymizuje, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a  zlikviduje ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Účastník udelením Súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne, je si je vedomý svojich práv v zmysle §28 Zákona a boli mu poskytnuté všetky informácie podľa §15Zákona.

6.Osobitné podmienky Tomboly

Účasťou v Tombole Účastník automaticky vyjadruje súhlas s Pravidlami Tomboly a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade zistenia, že Účastník konal v rozpore s Pravidlami Tomboly, stráca nárok na akúkoľvek výhodu z Tomboly mu plynúcu, najmä nárok na Výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel Tomboly, má Usporiadateľ právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť Účastníka z Tomboly.

Usporiadateľ Tomboly nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek participujúcich na Tombole ani za konanie a plnenie záväzkov svojich obchodných partnerov, ktorí poskytli Výhry do Tomboly.

Usporiadateľ Tomboly nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou či Výhrou v Tombole.

Neznalosť ustanovení Pravidiel Tomboly nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním Výhry.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Tomboly podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Pravidlá Tomboly zmeniť a Tombolu obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť, a to bez náhrady a súčinnosťou v okamihu uverejnenia v Mieste konania Tomboly.

Pri akýchkoľvek sporoch a nejasnostiach týkajúcich sa Tomboly, Pravidiel Tomboly či akýchkoľvek nárokov v Tomboly, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa Tombole. Tieto Pravidlá Tomboly sú k dispozícii v mieste a Čase konania Tomboly a na www.fitfamilyradio.com

V Haliči 1.6.2023