www.fitfamilyradio.com

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.fitfamilyradio.com je: obchodná spoločnosť IVAMAR s.r.o., so sídlom B. S. Timravy 506/16, Halič IČO: 46 120 327, DIČ: 20 2323 6776, ktorá nie je platcom DPH a ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 19954/S. Zodpovednou osobu je Iveta Láska, kontaktné údaje: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Telefón: +421 907159157.

 1. DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Predmetom tejto informačnej povinnosti podľa čl. 13 nariadenia je poskytnúť informácie predovšetkým návštevníkom webovej stránky www.fitfamilyradio.com, poslucháčom FIT Family RADIO  (ďalej spolu ako „rádio“) a návštevníkom profilov prevádzkovateľa vytvorených na sociálnej sieti Facebook ako ,,FIT Family RADIO, Instagram ako ,,fitfamilyradiocom aTikTok ako ,,FIT Family RADIO

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné zodpovedať dopyt a uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi ustanoveniami čl. 5 nariadenia a § 6 - § 13 zákona:

 • Zásada zákonnosti spracúvania osobných údajov (§ 6 zákona) – osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
 • Zásada obmedzenia účelu (§ 7 zákona) – osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nariadenia,
 • Zásada minimalizácieosobných údajov (§ 8 zákona) – spracúvané osobné údaje môžu byť len primerané, relevantné a obmedzené na  nevyhnutný rozsah, ktorý je daný účelom spracúvania,
 • Zásada správnosti (§ 9 zákona) – prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil, že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú),
 • Zásada minimalizácieuchovávania (§ 10 zákona) – osobné údajemusia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisua ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa zákona,
 • Zásada integrity a dôvernosti (§ 11 zákona) – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení,
 • Zásada zodpovednosti (§ 12 zákona) – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 1. ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 nariadenia a § 13 zákona výlučne na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez jej súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 1. PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle prísl. ust. § 14 zákona:

 • ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas uchováva počas doby uchovávania podľa príslušného účelu,
 • ak prevádzkovateľ žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho,
 • dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, kedykoľvek odvolať, pričom prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,
 • pri posudzovaní, či bo súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy, vrátane poskytnutia služby, podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie z tejto zmluvy nevyhnutný.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že každý poslucháč, ktorý sa dovolá do vysielania rádia, alebo ktorý súhlasí s nahratím záznamu pre účely použitia do vysielania rádia, udeľuje prevádzkovateľovi okrem súhlasu so spracovaním osobných údajov aj bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na vyhotovenie a použitie zvukového záznamu jeho hlasu vo vysielaní rádia a na webových stránkach prevádzkovateľa.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V prípade súťaže/hry, odvolaním súhlasu zároveň končí účasť v súťaži/hre.

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Zodpovedanie dopytu a uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy(§ 13 ods. 1 písm. b) zákona) –  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • Zasielanie notifikácií, noviniek, profilovanie a pod.(§ 13 ods. 1 písm. f) zákona) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 • Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania e-mailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu e-mailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie zákazníkov (poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to na základe oprávneného záujmu. Za účelom ochrany týchto spracúvaných údajov prijal primerané technické a organizačné opatrenia.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj e-mailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Účelom je:

Právnym základom je:

Kategórie spracúvania:

Doba uchovania:

účasť v reklamnej/propagačnej súťaži/hre – poskytovanie marketingových informácií

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o, §13 ods. 1 písm. a) zákona

meno, priezvisko, e-mail

po dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá z týchto skutoční nastane skôr

odovzdanie výhry výhercovi reklamných/propagačných súťaží/hier

podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry

e-mail, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/prechodného pobytu, telefónne číslo, potrebné na kontaktovanie výhercu,  dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby a/alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže.

10 rokov

registrácia v e-shope

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a) zákona

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa

po dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá z týchto skutoční nastane skôr

objednávka v e-shope

súhlas osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b) zákona je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie zmluvy s dotknutou osobou

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail

48 mesiacov od uskutočnenia objednávky

zasielanie newsletterarádia

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o, §13 ods. 1 písm. a) zákona

meno, priezvisko, e-mail

po dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá z týchto skutoční nastane skôr

komunikácia s poslucháčmi rádia a návštevníkmi webovej stránky prevádzkovateľa, návštevníkmi profilov prevádzkovateľa uvedených v bode 2. týchto zásad

oprávnený záujem prevádzkovateľa na komunikácii s poslucháčmi a návštevníkmi webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. f) zákona

meno, priezvisko, e-mail

? mesiac od dňa poskytnutia osobných údajov

evidencia vylúčených osôb

oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení riadneho chodu vysielania a súvisiacich aktivít

meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail

po dobu trvania účelu

 

 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KATEGÓRIE PRÍJEMCU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • Prevádzka platformy elektronického obchodu:

Obchodné meno:  IVAMAR s.r.o

Sídlo: B.S.Timravy 506/16, Halič , Slovenská republika

IČO: 46 120 327

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením

Spisová značka: 19954/S

 

 • Analýza užívateľského správania (vyvolania stránky, počet návštevníkov a návštev, počet sťahovaní), UX testovanie:

Názov: Google Analytics a Google Tag Manager

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA

 • Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Príjemcami osobných údajov sú ďalší poskytovatelia služieb pre prevádzkovateľa, taktiež príslušné dozorné a kontrolné úrady.

Prenos osobných údajov do tretích krajín – osobné údaje dotknutej osoby sú výnimočne predmetom prenosu do krajín mimo Európskej únie, a to vzhľadom k tomu, že niektorí poskytovatelia služieb maj sídlo mimo Európskej únie a teda dochádza k prenosu osobných údajov taktiež do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany. V takomto prípade sa prenos do tretích krajín uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá berie na vedomie riziká spojené s týmto prenosom.

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutej osoby uchováva prevádzkovateľ v zmysle prísl. ust. zákona a nariadenia, na dobu určitú a výlučne na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru). Uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, účelu spracúvania, kategórií dotknutých osobných údajov, kategórií príjemcov osobných údajov, doby uchovávania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaním vrátane profilovania,
 • namietať spracúvanie osobných údajov ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS – v prípade, ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba sa môže odhlásiť z odoberania newsletter rádia alebo od doručovania iných marketingových informácií na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať s využitím funkcie priamo v doručenom newslettri.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom e-mailu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefonicky +421 907159157, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: IVAMAR s.r.o., B. S. Timravy506/16, 985 11 Halič.Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – dotknutá osoba môže podať podľa ust. § 100 zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu jej práv, a to na:Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07Bratislava 27,  +421 /2/ 3231 32220, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

MARKETINGOVÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím, aby Spoločnosť IVAMAR s.r.o., B. S. Timravy 506/16,Halič, IČO: 46 120 327, DIČ: 2023236776, ktorá nie je platcom DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19954/S (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a kontaktovala ma na účely zasielania marketingových správ a ponúk a poskytovania informácií o aktivitách prevádzkovateľa, a to po dobu 24 mesiacov. Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa alebo odvolaním prostredníctvom webovej adresy www.fitfamilyradio.com. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej adrese www.fitfamilyradio.com a v sídle prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (ak existuje):

 • Prevádzka platformy elektronického obchodu – newsletter modul:

Obchodné meno: IVAMAR s.r.o.

Sídlo: B.S.Timravy 506/16, Halič, Slovenská republika

IČO: 46 120 327

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spisová značka: 19954/S, OS BB

 • Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzií:

Názov: Google Ads

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA

 • Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzii:

Názov: Facebook Ads

Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, PaloAlto, CA 94304, USA

 • Používanie Google reCaptcha:

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA

V našich kontaktných formulároch používame službu reCAPTCHA spoločnosti Google, ktorú môžete použiť na odosielanie žiadostí o služby a informácie.Dopyt slúži na zistenie nepriateľského útoku na našu webovú stránku tým, že rozlišuje medzi ľudským vstupom a automatizovaným, strojovým vstupom. Používanie tejto aplikácie je nevyhnutné na poskytovanie služby, ktorú ponúkame prostredníctvom svojich kontaktných formulárov, a preto vychádza z čl.6 I b nariadenia. Je to nevyhnutné pre poskytovanie služby, inak by stránka nebola dostatočne chránená pred automatizovaným sledovaním, zneužívaním a spamom. Použitie je teda aj v záujme príjemcu služby. Na tento účel sa váš vstup prenesie do spoločnosti Google a tam sa spracuje. IP adresa a prípadne ďalšie údaje používané spoločnosťou Google pre službu budú odovzdané spoločnosti Google.

Naše kontaktné formuláre preto môžete použiť iba vtedy, ak súhlasíte s tým, aby sa na ochranu stránky používala služba Google reCaptcha.Vo výnimočných prípadoch môžu byť vaše údaje spracúvané aj v krajinách bez primeranej úrovne ochrany údajov mimo Európskej únie (v tzv. tretích krajinách).Aby sme v tomto prípade zabezpečili primeranú úroveň ochrany údajov pri prenose osobných údajov, prijímame dodatočné opatrenia v súlade s čl. 44 a nasl. nariadenia, a tak zabezpečujeme, že prenos je všeobecne prípustný (napr. uzatváraním štandardných zmlúv EÚ).Pokiaľ účinnosť štandardných zmluvných doložiek nebola definitívne objasnená, je prenos údajov založený na čl. 49 nariadenia, najmä na vašom výslovnom súhlase alebo na potrebe bezrizikového poskytovania kontaktných formulárov.

USA je zo strany EÚ považované za krajinu bez primeranej úrovne ochrany údajov. Predovšetkým by mohlo existovať riziko, že vaše údaje budú spracované americkými úradmi na kontrolné účely, prípadne bez dostatočných možností právnej ochrany.Viac informácií o Google reCAPTCHA a o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html alebo https://www.google.com/privacy.

Za vyššie uvedené spracovanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť :  Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko.

Nasledujúce údaje sa prenášajú osobe zodpovednej za nezávislé poskytovanie služby, obranu proti nepriateľským útokom, a to vaša webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, jeden alebo viac cookies, ktoré môžu byť vašimi identifikačnými prehliadačmi.Ak nesúhlasíte s používaním Google reCAPTCHA, potom nesmiete vypĺňať kontaktné formuláre, v ktorých sa Google reCAPTCHA používa!Ak chcete využívať služby bez použitia služby Google reCAPTCHA, môžete nám kedykoľvek poslať e-mail alebo list a my sa potom o vašu požiadavku postaráme iným spôsobom. Takto spracúvané osobné údaje sú uchovávané po dobu 24 mesiacov.

V Haliči,11.06.2024